HONSELERSDIJK – REGENBOOGKERK

Rondleiding | Zuid-holland | Tentoonstelling |

Regenboogkerk (voorheen Rehobothkerk)

Deze kerk is gebouwd in 1923. Vóór die tijd moesten de kerkgangers, tachtig gezinnen, elke zondag twee keer per dag naar Naaldwijk lopen. De bouwstijl is traditioneel en heeft zowel neoromaanse als classicistische kenmerken. De plattegrond heeft sinds 1948 een kruisvorm doordat er twee zijbeuken zijn toegevoegd. Hierbij is het klokkentorentje op het dak verdwenen en staat er naast de kerk een klokkenstoel. In 2016 is de kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik.

Kerkgeschiedenis Protestantse Gemeente Honselersdijk

Begin twintigste eeuw is er nog geen kerkgebouw in Honselersdijk. Voor de kerkgang moeten Dijkenaars naar elders. Met name de hervormden en de gereformeerden naar Naaldwijk; de rooms-katholieken naar Poeldijk. Tachtig gereformeerde gezinnen lopen elke zondag twee keer op en neer naar Naaldwijk. In 1921 ontstaat de wens om een gereformeerde kerk in Honselersdijk te stichten. In een brief aan de Gereformeerde Kerk in Naaldwijk wordt gewezen op ‘de verzorging der Dijkse Gereformeerden, die, wanneer Honselersdijk apart stond, beter tot zijn recht zou komen, voorts op de afstand die er ligt tussen het kerkgebouw en Honselersdijk, wat vooral voor ouden van dagen nogal bezwaren opleverde’, enz, enz. De Naaldwijkse kerkenraad wijst die wens af.

De Honselse mannenbroeders gaan vervolgens met een lijst rond om handtekeningen te verzamelen, waarna op 26 oktober een lidmatenvergadering plaats vindt in de School met den Bijbel. Zeventig belijdende lidmaten zijn aanwezig. De Naaldwijkse predikant, ds. K.K. Troost, is erbij. De vergadering houdt vast aan de wens om tot ‘een eigen kerkelijk leven’ te komen. De mannenbroeders stellen een permanente commissie van zes leden in. Een bezoek aan broeder F. van Woerden geeft de commissie een flinke steun in de rug. Na eerst grond beschikbaar te stellen in de hoek van Endeldijk en Poeldijksepad, besluit Van Woerden korte tijd later zijn hele eigendom (huis en grond) direct over te doen aan de kerk. Op 10 oktober 1923 is de Gereformeerde Kerk in Honselersdijk in gebruik genomen. Daaraan voorafgaand krijgt de kerk het groene licht van de Classis Den Haag.

Op zondag 10 januari 1923 worden ouderlingen en diakenen in het ambt bevestigd, een dag later wordt de eerste kerkenraadvergadering gehouden en precies vier maanden later, op 11 mei, vindt de eerste steenlegging plaats. Minder vlot is het beroepingswerk. Pas na drie eerdere bedankjes neemt ds. P. van Hoven uit Meliskerke het beroep aan. Op 15 maart 1925 wordt hij in het ambt bevestigd; negentien jaar later, 1 augustus 1944, neemt hij afscheid. Op 9 december 1945 neemt ds. C. van der Tas het stokje over van zijn voorganger.

Het ledental is sinds 1923 ruim verdubbeld, waardoor het wenselijk is geworden om de kerk aan Endeldijk 5 te vergroten. Men telde maar liefst ruim achthonderd belijdende leden. Die wens is begin jaren vijftig in vervulling gegaan. Het kerkgebouw krijgt een dwarsbeuk (twee zijvleugels), waardoor het een kruiskerk wordt. Met die uitbreiding is afscheid genomen van het torentje dat de kerk sierde. Daarvoor in de plaats is schuin voor de kerk, inmiddels ‘Rehobothkerk’ genoemd, op de begane grond een klokkenstoel geplaatst.

Adresgegevens

Poeldijksepad 1a
2675 CL Honselersdijk

OPEN: